Zasady sprzedaży

ZASADY SPRZEDAŻY


Poniżej przedstawiono Zasady Sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem http://www.nomex.iq.pl, prowadzonej przez Macieja Nowoszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Maciej Nowoszewski – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOMEX”, z siedzibą w Miłakowie (14-310) przy ul. Daszyńskiego 5, wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Gminy Miłakowo pod numerem …, NIP 741-197-23-17, REGON 280070443. Korzystanie z witryny, a w szczególności składanie zamówień za jej pośrednictwem oznacza akceptację tych Zasad.


Definicje

Pojęcia i skróty używane w niniejszych Zasadach Sprzedaży oznaczają, co następuje:

Sklep – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.nomex.iq.pl prowadzona przez Sprzedającego, umożliwiająca Kupującym przeglądanie asortymentu i składanie zamówień za pomocą formularza interaktywnego.

Sprzedający – Maciej Nowoszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Maciej Nowoszewski – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOMEX” z siedzibą w Miłakowie (14-310) przy ul. Daszyńskiego 5.

Kupujący – osoba korzystająca ze Sklepu, w szczególności przeglądająca jego zawartość lub składająca za jego pośrednictwem zamówienie.

Konsument – Kupujący spełniający przesłanki przewidziane w art. 221 kodeksu cywilnego.


Adres i dane kontaktowe Sprzedającego

1. Adres siedziby: ul. Daszyńskiego 5, 14-310 Miłakowo

2. formularz kontaktowy: http://nomex.iq.pl/kontakt/

3. poczta elektroniczna (e-mail): firmanomex@gmail.com

4. telefon: (89) 758 79 35

5. faks: (89) 758 79 35


Wymagania techniczne

1. Do przeglądania treści Sklepu i składania zamówień Kupujący powinien dysponować urządzeniem komunikacyjnym z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. komputer, tablet, smartfon) mającym połączenie z siecią Internet.

2. Przeglądarka internetowa urządzenia powinna akceptować pliki cookie oraz mieć włączoną obsługę JavaScript.


Składanie zamówień

1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Listę i ilość zamawianych produktów Kupujący może modyfikować poprzez zmianę zawartości wirtualnego koszyka. W tym celu należy na stronie z ofertą Sklepu użyć opcji „Do koszyka” umożliwiającej dodanie produktu do zamówienia na dotyczącej go podstronie oraz opcji „+” i „-” umożliwiających modyfikację liczby zamawianych produktów na stronie podsumowującej zamówienie (dostępnej po wybraniu opcji „Zobacz koszyk”).

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien, po wybraniu żądanych produktów, określeniu ich ilości, sposobu ich dostawy i sposobu płatności, wprowadzić na stronie podsumowującej zamówienie (dostępnej po wybraniu opcji „Zobacz koszyk”) swoje dane adresowe wraz z telefonem kontaktowym lub adresem poczty elektronicznej (e-mail), a następnie wybrać opcję „Złóż zamówienie”. Powoduje to złożenie przez Kupującego zamówienia, stanowiącego ofertę zakupu wybranych produktów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienie nie będzie realizowane w szczególności jeśli internetowy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub dane zostaną wprowadzone w sposób niepełny lub niezrozumiały. O przyjęciu, odmowie przyjęcia lub propozycji modyfikacji zamówienia Sprzedający zawiadomi Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.


Płatność i dostawa

1. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Do cen zamawianych produktów należy doliczyć koszt ich przesyłki, zależny od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Cena całkowita, obejmująca w szczególności koszt wszystkich zamawianych towarów wraz z kosztem przesyłki uwidoczniona jest na stronie podsumowującej zamówienie, przed wybraniem opcji „Złóż zamówienie”, a także w wiadomości od Sprzedającego potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

4. Sprzedający dokona wysyłki zamówionych towarów w sposób wybrany przez Kupującego na stronie podsumowującej zamówienie.

5. Na czas dostarczenia przesyłki składa się:

a) czas kompletowania zamówienia i płatności

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu wysyłki.

6. Wysyłka będzie dokonana niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzydziestu dni od zawarcia umowy.

7. Stosownie do wyboru dokonanego przy składaniu zamówienia Kupujący może także dokonać odbioru towaru osobiście. Odbiór taki może być dokonany w siedzibie Sprzedającego, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00, po potwierdzeniu przez Sprzedającego skompletowania produktów będących przedmiotem zamówienia.


Reklamacje i zwroty

1. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący ma prawo do jego reklamacji. W takiej sytuacji, w celu usprawnienia obsługi, Kupujący dostarczy Sprzedającemu, oprócz reklamowanego towaru, informację zawierającą:

a) dane Kupującego (imię i nazwisko lub oznaczenie firmy) wraz z telefonem kontaktowym lub adresem poczty elektronicznej (e-mail)

b) nazwę i ilości reklamowanych towarów wraz z podaniem numeru faktury VAT lub paragonu które ich dotyczą,

c) opis stwierdzonej wady,

d) żądanie reklamacyjne.

2. Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu dni od daty jej złożenia.

3. Dodatkowo, Kupujący będący Konsumentem może w terminie dziesięciu dni od wydania towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument powinien dokonać zwrotu całego towaru będącego przedmiotem zamówienia. Towar powinien być przekazany Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym i niezużytym, umożliwiającym jego ponowną sprzedaż jako produktu pełnowartościowego.

6. Zapłacona cena towaru zostanie zwrócona, wedle wyboru Kupującego, na wskazany rachunek bankowy lub do rąk własnych w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.


Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży i są konieczne do jej realizacji.

2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedający.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak ich brak, niekompletność, nieczytelność lub wadliwość uniemożliwia realizację zamówienia.

4. Za prawidłowość i prawdziwość podanych danych osobowych odpowiada Kupujący.

5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swych danych, ich kontroli oraz poprawiania.

6. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Kupujących innym podmiotom.


Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Zasady Sprzedaży obowiązują od 5 listopada 2012 r.

2. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności złożenie w nim zamówienia oznacza akceptację niniejszych Zasad Sprzedaży.

3. Sprzedający nie świadczy usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep stanowi platformę umożliwiającą zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego i złożenie na tej podstawie zamówienia produktów, które są dostarczane Kupującemu bez pomocy urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

4. Przy korzystaniu ze Sklepu Kupujący nie może za jego pośrednictwem w żaden sposób wprowadzać treści o charakterze bezprawnym. Treści takie będą po ich zauważeniu lub zgłoszeniu przez osoby trzecie usuwane, a ich autorzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Sprzedaży znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad Sprzedaży za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień.

7. Niniejsze Zasady Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sprzedającym i są tak samo wiążące, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń strony postanowią inaczej. Ustalenia takie pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

8. W przypadku sporu sądowego dotyczącego zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.Wyślij zapytanie

Masz pytanie


Darmowe doradzctwo

skontaktuj się


Czysta satysfakcja

z każdej wydanej złotówki